GNU LGPL (tõlge)

Allikas: Pingviini viki

GNU Vähem Üldine Avalik Litsents

Versioon number 2.1, Veebruar 1999 Autoriõigus (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Igaüks võib käesolevast dokumendist valmistada koopiaid ning valmistatud koopiaid levitada tingimusel, et need koopiad vastavad originaaldokumendile sõnasõnalt.

[See on GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi esimene avaldatud versioon. See on ka GNU Üldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 järeltulija, seega on versiooni number 2.1.]

Eessõna

Enamik tarkvara litsentse on loodud selleks, et võtta Teilt õigus tarkvara jagada ja muuta.

Vastukaaluks on GNU Üldine Avalik Litsents mõeldud selleks, et tagada Teile vabadus jagada ja muuta vaba tarkvara - kindlustada, et tarkvara oleks vaba kõigile selle kasutajatele.

Käesolev, Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib mõnele spetsiaalse suunitlusega Free Software Foundation’i ja teiste autorite, kes otsustavad seda kasutada, poolt loodud tarkvara pakettidele - tavaliselt teekidele. Ka Teie võite käesolevat litsentsi kasutada, kuid soovitame Teil allpool toodud selgitustele tuginedes igal üksikjuhul enne hoolega mõelda, kas strateegiliselt on parem kasutada käesolevat litsentsi või tavalist Üldist Avalikku Litsentsi.

Rääkides vabast tarkvarast peame silmas vabadust, mitte hinda. Üldised Avalikud Litsentsid on loodud selleks, et tagada Teile järgnevat: õigust levitada koopiaid vabast tarkvarast (soovi korral ka levitamise eest tasu võttes), tarkvara lähtetekstide kättesaadavust, õigust tarkvara muuta või kasutada tarkvara osi uute vaba tarkvaratoodete loomisel ning kindlustada, et Te olete teadlik eelpoolnimetatud õigustest.

Teie õiguste tagamiseks on vaja rakendada mõningaid piiranguid, et levitajad ei saaks Teilt neid õigusi ära võtta või nõuda nendest loobumist. Tarkvara muutmisel või selle koopiate levitamisel kätkevad need piirangud Teie jaoks teatud kohustusi.

Näiteks levitades teegi koopiaid, kas tasuta või levitamise eest tasu võttes, peate Te saajatele andma kõik need õigused, mis meie Teile andsime. Te peate kindlustama, et ka nemad saavad või võivad soovi korral saada lähteteksti.

Kui Te lingite teegiga muud koodi, peate andma saajatele ka täielikud objektfailid, et nad saaksid pärast muudatuste tegemist teegis ja selle uuesti kompileerimist neid uuesti teegiga linkida. Ning Te peate neid teavitama käesoleva Litsentsi tingimustest, et nad teaksid oma õigusi.

Me kaitseme Teie õigusi kaheastmeliselt:

  1.
     anname teegile autoriõiguse, ja
  2.
     pakume Teile käesolevat litsentsi, mis annab Teile seadusliku õiguse kopeerida, levitada ja/või muuta teeki.

Iga levitaja kaitsmiseks tahame me teha väga selgeks, et vabal teegil pole garantiid. Kui keegi teeki muudab ja edasi levitab, peavad selle saajad teadma, et nende omanduses pole originaal vältimaks teiste poolt põhjustatud probleemide mõju originaali autori mainele.

Lõpuks, tarkvara patendid kujutavad pidevat ohtu mistahes vaba programmi olemasolule. Me soovime kindlustada, et ükski firma ei saaks efektiivselt piirata vaba programmi kasutajaid saades patendi omanikult piirava litsentsi. Seega - me nõuame, et mistahes patendi litsents, mis on saadud teegi versioonile, peab olema kooskõlas käesolevas litsentsis sätestatud täieliku kasutamisvabadusega.

Enamus GNU tarkvara, kaasaarvatud mõned teegid, on kaitstud tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsiga. Käesolev litsents, GNU Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib teatud kindlatele teekidele ja on tavalisest Üldisest Avalikust Litsentsist küllaltki erinev. Me kasutame käesolevat litsentsi, et lubada mitte-vabade programmide linkimist nende teekidega.

Kui programm on lingitud teegiga, kas staatiliselt või kasutades jagatud teeki, on nende kombinatsioon juriidilises mõistes ühendatud töö, algsest teegist tulenev. Tavaline Üldine Avalik Litsents lubab seega sellist linkimist ainult kui kogu kombinatsioon vastab selle vabaduse nõudele. Vähem Üldine Avalik Litsents lubab vabamalt muud koodi teegiga siduda.

Me nimetame käesolevat litsentsi “Vähem” Üldiseks Avalikuks Litsentsiks, sest see teeb kasutaja vabaduse kaitsmiseks vähem kui tavaline Üldine Avalik Litsents. See annab teistele vaba tarkvara arendajatele ka vähem eeliseid konkureerimaks mitte-vabade programmidega. Nende puuduste tõttu kasutame me paljude teekide puhul tavalist Üldist Avalikku Litsentsi. Siiski annab Vähem Üldine Avalik Litsents teatud kindlates olukordades eeliseid.

Näiteks võib harvadel juhtudel olla eriline vajadus julgustada teatud teegi võimalikult laia kasutamist, et see muutuks de-facto standardiks. Selle saavutamiseks peab mitte-vabadele programmidele lubama teegi kasutamist. Sagedamini juhtub, et vaba teek teeb ära sama töö kui laialdaselt kasutatavad mitte-vabad teegid. Sel juhul on vähe kasu vaba teegi kasutamise piiramisest ainult vabale tarkvarale ning me kasutame Vähem Üldist Avalikku Litsentsi .

Teistel juhtudel võimaldab luba kasutada teatud teeki mitte-vabades programmides suuremal hulgal inimestel kasutada suurt hulka vaba tarkvara. Näiteks, luba kasutada GNU C teeki mitte-vabades programmides võimaldab suuremal hulgal inimestel kasutada kogu GNU operatsioonisüsteemi ning ka selle varianti, GNU/Linux operatsioonisüsteemi.

Kuigi Vähem Üldine Avalik Litsents kaitseb vähem kasutaja vabadust, kindlustab see, et teegiga lingitud programmi kasutajal on vabadus ja vajalikud vahendid töötamaks programmiga kasutades teegi muudetud versiooni.

Järgnevad kopeerimise, levitamise ja muutmise täpsed terminid ning tingimused.

Pöörake tähelepanu erinevusele “teegil põhinev teos " ja “teeki kasutav teos” vahel. Esimene sisaldab teegist tuletatud koodi, teise peab teegiga ühendama, et töötada.

Kopeerimise, levitamise ja muutmise terminid ja tingimused

0. Käesolev Litsentsileping kehtib iga tarkvara teegi või muu programmi puhul, mis sisaldab autoriõiguse omaniku või muu pädeva poole märget selle kohta, et antud programmi võib levitada vastavalt käesoleva Vähem Üldise Avaliku Litsentsi (edaspidi: käesolev Litsents) tingimustele. Iga litsentsiaat on edaspidi “Teie”. “Teek” tähendab tarkvara funktsioonide kogumit ja/või andmeid, mis on ette valmistatud mugavaks linkimiseks rakendusprogrammidega (mis kasutavad neid funktsioone või andmeid), et luua käivitatavaid teoseid.

Allpool viitab “Teek” igasugusele tarkvara teegile või teosele, mida levitatakse nende tingimuste kohaselt. “Teegil põhinev teos” tähendab kas Teeki või igasugust autoriõiguse kohaselt tuletatud teost: see tähendab, teost, mis sisaldab Teeki või osa sellest, kas originaalis või muudetuna ja/või otse teise keelde tõlgituna. (Nüüd ja edaspidi, tõlge kuulub piiranguteta mõiste “muutmine” alla.)

Teose “Lähtekood” tähendab teose eelistatumat vormi, millesse muudatusi teha. Teegi täielik lähtekood tähendab kõikide moodulite, mida ta sisaldab, lähtekoode ja kõiki sellega seotud liidese definitsioonifaile ning skripte, mida kasutatakse teegi kompileerimise ja paigaldamise kontrollimiseks.

Litsents ei laiene muudele tegevustele kui kopeerimine, levitamine ja muutmine; need ei ole Litsentsiga kaetud. Teeki kasutava programmiga töötamisel pole kitsendusi ja Programmi väljund on kaitstud vaid siis, kui selles sisaldub teos, mis põhineb Teegil (sõltumatuna sellest, et see on kirjutatud Teegi abil). Kas see on tõene, sõltub sellest mida Teek teeb ja mida Teeki kasutav programm teeb.

1. Te võite kopeerida ja levitada sõnasõnalisi koopiaid Teegi täielikust lähtekoodist nii, nagu olete selle saanud, igas vormis, eeldusel, et Te avaldate arusaadavalt ja sobivalt igal koopial vastava autoriõiguse märke ja garantii välistamise märke: hoiate puutumatuna kõik märked, mis viitavad käesolevale Litsentsile ja igasugusele garantii puudumisele ning levitate Teeki koos käesoleva Litsentsi koopiaga.

Te võite võtta tasu koopia füüsilise kättetoimetamise akti eest ning võite oma valiku kohaselt pakkuda tasu eest omapoolset garantiikaitset.

2. Te võite muuta Teegi koopiat või koopiaid või ükskõik millist selle osa, luues nii Teegil põhineva teose ning kopeerida ja levitada selliseid muudatusi või teoseid vastavalt punkti 1 tingimustele, eeldades, et Te täidate kõik järgnevad tingimused:

a) muudetud teos peab ise olema tarkvara teek.

b) Te peate kaasama muudetud failile silmatorkavad märked, mis teatavad Teie poolt tehtud muudatused failides ja iga muudatuse kuupäeva.

c) Te peate koge teose tasuta litsenseerima kõigile kolmandatele isikutele vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele.

d) Kui muudetud teegi poolt pakutav teenus kasutab funktsiooni või andmeid, mille peab pakkuma rakendus, mis kasutab teenust, kuid mis ei ole selle teenuse väljakutsumise argumendiks, siis peate Te tegema kõik, et tagada teenuse töö ka juhul, kui rakendus vajalikku funktsiooni või andmeid ei paku ja teostab ükskõik millise osa oma otstarbest ning mis ka mõtet omab.

(Näiteks teegis olev funktsioon ruutjuure arvutamiseks omab otstarvet, mis on täiesti sõltumatu rakendusest. Seega, alapunkt 2d nõuab, et iga rakenduse poolt pakutav funktsioon või andmekogum, mida see funktsioon kasutaks, poleks kohustuslik: kui rakendus neid funktsioone või andmeid ei paku, peab ruutjuure funktsioon ikkagi arvutama ruutjuurt.)

Need nõuded kehtivad nii muudetud teosele kui ka tervikule. Kui eristatavad osad teosest ei ole tuletatud Teegist ja neid võib mõistlikult pidada iseseisvateks ja eraldi teosteks, siis käesolev Litsents ja selle tingimused ei kehti nende osade suhtes kui Te levitate neid kui eraldi teoseid. Aga kui Te levitate samu osasid osana tervikust, mis on Teegil põhinev teos, peab levitamine toimuma vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele, mille lubadused teistele litsensiaatidele laienevad kogu teosele ja seega igale osale, olenemata sellest, kes selle kirjutas. Seega pole käesoleva punkti eesmärk nõuda õigusi või vaidlustada Teie õigusi teosele, mille Te olete tervikuna loonud; pigem on eesmärk kasutada õigust suunata Teegil põhinevate teoste või ühisteoste levitamist.

Lisaks, ainuüksi asjaolu, et ühtsesse levitamis- või säilitusvormi on liidetud teine teos, mis ei põhine Teegil, Teegiga (või Teegil põhineva teosega), ei muuda nimetatud teost käesoleva Litsentsi alla kuuluvaks.

3. Te võite valida, et teatud Teegi koopiale kehtivad käesoleva Litsentsi asemel tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimused. Selleks peate Te muutma kõiki märkeid, mis viitavad käesolevale Litsentsile, nii et need viitaksid selle asemel tavalisele GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioonile 2. (Kui ilmub uuem GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioon kui praegune versioon 2, võite täpsustada selle versiooni kui soovite.) Ärge tehke neis märgetes muid muudatusi.

Kui teatud koopiale on nimetatud muudatus tehtud, on see selle koopia suhtes pöördumatu, nii et tavaline GNU Üldine Avalik Litsents kehtib kõigi sellest koopiast tulenevate teoste ja järgnevate koopiate suhtes. See võimalus on kasulik, kui Te soovite kopeerida osa Teegi koodist programmi, mis pole Teek.

4. Te võite Teeki kopeerida ja levitada (või punkti 2 kohaselt Teegi osa või Teegil põhinevat teost) objektkoodina või käivitataval kujul vastavalt punktide 1 ja 2 kohaselt eeldusel, et Te lisate sellele täieliku vastava masinloetava lähteteksti, mida peab levitama vastavalt punktides 1 ja 2 toodud tingimustele, vormis, mida kasutatakse valdavalt tarkvara vahendustegevuses.

Kui objektkoodi levitamine toimub ligipääsu pakkumisega kopeerimiseks määratud kohas, siis ligipääsu pakkumine lähteteksti kopeerimiseks samast kohast loetakse võrdseks lähteteksti levitamisega, kuigi kolmandad osapooled pole kohustatud koos objektkoodiga lähteteksti kopeerima.

5. Programmi, mis ei sisalda Teegi osa ega Teegist tuletatud teost, aga on loodud töötama koos Teegiga kompileerimise kaudu või lingitud sellega, kutsutakse “Teeki kasutavaks teoseks”. Selline teos ei ole eraldiseisvana Teegist tuletatud teos ja ei ole seega käesoleva Litsentsiga kaetud.

Siiski, “Teeki kasutava teose” Teegiga linkimine loob käivitatava vormi, mis on Teegist tuletatud (sest see sisaldab Teegi osi), mitte “Teeki kasutava teose”. Käivitatav vorm on seega käesoleva Litsentsiga kaetud. Punktis 6 sätestatakse selliste käivitatavate vormide levitamise tingimused.

Kui “Teeki kasutav teos” kasutab materjali Teegi osaks olevast päisefailist, võib teose objektkood olla Teegist tuletatud teos kuigi lähtekood seda pole. Kas see on tõene, on eriti tähtis, kui teost saab linkida ilma Teegita, või teos ise on Teek. Kas see on tõene, ei ole täpselt seadusega sätestatud.

Kui selline objektfail kasutab ainult arvparameetreid, andmete struktuuri paigutust ja lisandeid, väikseid makrosid ja väikseid inline funktsioone (kümme märki või vähem pikad), siis pole objektfaili kasutamine piiratud, vaatamata sellele, et see on juriidiliselt tuletatud teos. (Käivitatavad failid, mis sisaldavad seda objektkoodi ja osi Teegist on ikkagi kaetud punktiga 6.)

Vastasel juhul, kui teos tuleneb Teegist, võite Te levitada teose objektkoodi vastavalt punktis 6 toodud tingimustele. Iga käivitatav vorm, mis sisaldab teost, käib samuti punkti 6 alla, vaatamata sellele kas need on otseselt Teegiga seotud.

6. Ülaltoodud punktide erandina võite Te kombineerida või linkida “Teeki kasutava teose” Teegiga, et luua teost, mis sisaldab Teegi osi, ning levitada seda teost vastavalt oma tingimustele, eeldusel, et tingimused lubavad teose muutmist kliendi soovil ning pöördprojekteerimist (reverse engineering) selliste muudatuste silumiseks.

Te peate andma silmatorkavad märked igale Teeki kasutava teose koopiale, et selles on kasutatud Teeki ning et Teegi kasutamine on kaetud käesoleva Litsentsiga. Te peate pakkuma käesoleva Litsentsi koopiat. Kui teos kuvab käivitamisel autoriõiguse märked, peate Te lisama neile ka Teegi autoriõiguse märke ja viite, mis juhatab kasutaja käesoleva Litsentsi koopia juurde. Samuti peate Te tegema ühe järgmistest asjadest:

a) Lisama teosele täieliku vastava masinloetava Teegi lähteteksti, kaasa arvatud muudatused, mida kasutati teoses (mida peab levitama vastavalt Punktidele 1 ja 2); ja, kui teos on Teegiga lingitud käivitatav vorm, koos täieliku masinloetava “Teeki kasutava teose” objektkoodiga ja/või lähtekoodiga, et kasutaja saaks muuta Teeki ja uuesti linkida, et valmistada muudetud käivitatavat vormi, mis sisaldab muudetud Teeki. (On arusaadav, et kasutaja, kes muudab Teegi definitsioonifailide sisu, ei ole tingimata võimeline rakendust uuesti kompileerima, et muudetud definitsioone kasutada.)

b) Kasutama Teegiga linkimiseks sobivat jagatud mehanismi. Mehanism on sobiv kui see (1) kasutab käitusajal koopiat Teegist, mis juba on kasutaja arvutisüsteemis, mitte ei kopeeri teegi funktsioone käivitatavasse vormi, ja (2) töötab korralikult teegi muudetud variandiga, kui kasutaja selle installeerib, tingimusel, et muudetud variant on liides-ühilduv variandiga, millega teos tehti.

c) Lisama teosele kirjaliku pakkumise, mis kehtib vähemalt 3 aastat, et anda samale kasutajale alapunktis 6a nimetatud materjalid, mitte kallimalt kui levitamise hinnaga.

d) Kui teost levitatakse ligipääsu pakkumise teel koopiale määratud kohas, võrdub pakkumine ligipääsuga kopeerida ülalnimetatud materjalid samast kohast.

e) Kontrollima, et kasutaja on juba saanud koopia nii nendest materjalidest või sa oled juba saatnud sellel kasutajale koopia.

Käivitatava vormi jaoks peab “Teeki kasutava teose” nõutud vorm sisaldama andmeid ja utiliite, mis on vajalikud käivitatava vormi taasloomiseks. Siiski, erilise erandina, ei pea levitatavad materjalid sisaldama midagi (ei lähte- ega kahendvormis), mida tavaliselt levitatakse koos operatsioonisüsteemi põhiliste osadega (kompilaator, kernel jne.), millel käivitatav vorm töötab, välja arvatud juhul kui see osa käib käivitatava vormiga kaasas.

Võib juhtuda, et see nõue läheb vastuollu teiste kaitstud teekide litsentsi piirangutega, mis tavaliselt ei käi operatsioonisüsteemiga kaasas. Selline vastuolu tähendab, et Te ei saa kasutada käivitatavas vormis, mida Te levitate, neid ja Teeki koos.

7. Te võite panna teegi teenused, mis on Teegil põhinevad teosed, kõrvuti ühte teeki koos teiste teegi teenustega, mis ei ole kaetud käesoleva Litsentsiga, ja levitada sellist ühendatud teeki, tingimusel, et Teegil põhineva teose ja teiste teegi vahendite eraldi levitamine on lubatud ja et Te teete järgmised asjad:

a) lisate ühendatud teegile koopia samast teosest, mis põhineb Teegil, mis ei ole ühendatud teiste Teegi vahenditega. Seda peab levitama vastavalt ülaltoodud punktidele.

b) annate koos ühendatud teegiga silmatorkavad märked asjaolust, et osa sellest on Teegil põhinev teos, ja seletate kust leida sama teose mitte ühendatud vorm.

8. Te ei tohi kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti kui käesolevas Litsentsis väljendatud. Iga katse kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti, on kehtetu ja lõpetab automaatselt Teie õigused vastavalt käesolevale Litsentsile. Siiski, osapoolte litsentse, kes on saanud koopiad või õigused Teilt vastavalt käesolevale Litsentsile, ei lõpetata nii kaua kui kõik osapooled täidavad täielikult kehtestatud tingimusi.

9. Te ei pea käesolevat Litsentsi arvestama, kuna Te pole sellele alla kirjutanud. Siiski, miski muu ei anna Teile luba muuta või levitada Teeki või sellest tulenevaid teoseid. Need tegevused on keelatud seadusega kui Te käesoleva Litsentsiga ei arvesta. Seega, muutes või levitades Teeki (või teegil põhinevat teost) näitate Te seda tehes oma nõusolekut käesoleva Litsentsiga ning kõigi selle Teegi või teegil põhineva teose kopeerimise, levitamise või muutmise terminite ja tingimustega.

10. Iga kord kui Te Teeki (või Teegil põhinevat teost) edasi levitate, saab vastuvõtja automaatselt originaallitsenstiaarilt litsentsi kopeerida, levitada, linkida või muuta Teeki vastavalt nendele terminitele ja tingimustele. Te ei tohi kohustada vastuvõtjat rohkem millekski temale siin antud õiguste kasutamisel. Te ei ole vastutav kolmandate poolte poolt kehtestatud tingimuste täitmise eest.

11. Kui kohtulahendi või väidetava patendiõiguse rikkumise tagajärjel või mõnel muul põhjusel (mis ei piirdu patendiga seotud küsimustega) on Teile pandud kohustusi, mis on vastuolus käesoleva Litsentsi tingimustega, siis ei vabasta need Teid käesoleva Litsentsi tingimuste täitmisest. Kui Te ei suuda Teeki levitada, täites samaaegselt käesoleva Litsentsi tingimusi ja teisi kohustusi, siis ei tohi Te Teeki üldse levitada. Näiteks kui patendilitsents ei luba Teil litsentsitasuta Teeki edasi levitada neile, kes on saanud Teilt või Teie kaudu Teegi koopia, siis ainus võimalus täita nimetatud patendilitsentsi ja käesoleva Litsentsi tingimusi on loobuda Teegi levitamisest.

Kui käesoleva punkti mõni osa osutub mingil asjaolul kehtetuks või mitterakendatavaks, siis käesoleva punkti ülejäänud osa loetakse rakendatavaks ja punkt tervikuna loetakse rakendatavaks ülejäänud tingimustel.

Käesoleva punkti eesmärk ei ole kellegi ajendamine patendi- või muude õiguste rikkumiseks või nende kehtivuse vaidlustamiseks; käesoleva punkti ainus eesmärk on vaba tarkvara levitamise süsteemi terviklikkuse kaitsmine, mida kasutavad avalike litsentside kasutajad. Paljud isikud on andnud suure panuse tarkvara laiale sektorile, mida levitatakse läbi nimetatud süsteemi usaldades järjekindlat süsteemi rakendumist; autor/annetaja on otsustaja, kas ta soovib tarkvara levitada mõne teise süsteemi kaudu ja litsenstiaat ei saa seda valikut mõjutada.

Selle punkti eesmärk on täpselt selgitada, mida soovitakse käesoleva Litsentsi ülejäänud osaga saavutada.

12. Kui Teegi levitamist ja/või kasutamist piiratakse mõnedes riikides kas patentide või autoriõigusega, võib autoriõiguse omanik, kes on Teegi litsenseerinud, lisada kindla geograafilise piirangu, jättes nimekirjast välja mainitud riigid, et levitamine oleks lubatud vaid nimekirjas toodud riikides või riikide vahel. Nimetatud juhul Litsents liitub piiranguga, nagu see on ära toodud käesoleva Litsentsi põhiosas.

13. Free Software Foundation võib aeg-ajalt välja anda ümbertöötatud ja/või uusi versioone Vähem Üldisest Avalikust Litsentsist. Need uued versioonid on käesoleva Litsentsi versiooniga sarnase sisuga, kuid võivad erineda detailides, osundades uusi probleeme või huviobjekte.

Igale versioonile antakse unikaalne versiooninumber. Kui Teegis tuuakse ära selle kohta kehtiva käesoleva litsentsi versiooninumber ja lisatakse märge “kõik hilisemad versioonid”, siis on Teil võimalik valida, kas järgida selle või ükskõik millise hilisema Free Software Foundation’i poolt avaldatava versiooni tingimusi. Kui Teek ei täpsusta käesoleva litsentsi versiooninumbrit, on Teil võimalus valida ükskõik milline Free Software Foundation’i poolt avaldatud käesoleva Litsentsi versioon.

14. Kui Te soovite Teegi osi liita teiste vabade teekidega, mille levitamise tingimused on erinevad, siis kirjutage loa saamiseks autorile. Tarkvara puhul, mis on autoriõigusega kaitstud Free Software Foundation’i poolt, kontakteeruge Free Software Foundation’iga, mõnikord me teeme erandeid. Meie otsuse määravad kaks eesmärki: säilitada vaba staatus meie vaba tarkvara igasugustele derivaatidele ja edendada tarkvara jagamist ning taaskasutamist üldiselt.

GARANTII PUUDUMINE

15. KUNA PROGRAMM ON LITSENSEERITUD TASUTA, PUUDUB TEEGIL IGASUGUNE GARANTII ULATUSENI, MIDA LUBAB RAKENDATAV SEADUS. KUI KIRJALIKULT POLE TEISITI SÄTESTATUD, SIIS AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA/VÕI MUUD OSAPOOLED PAKUVAD TEEKI “NII, NAGU TA ON” ILMA IGASUGUSE VÄLJENDATUD VÕI OLETATAVA GARANTIITA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI JA MINGILE KINDLALE EESMÄRGILE SOBIVUSE GARANTIITA. KOGU TEEGI KVALITEEDI JA TOIMIMISE RISK LANGEB TEILE. KUI TEEK ON PUUDULIK, KANNATE TEIE KÕIK TEENINDUSE, PARANDUSE VÕI TAASTAMISE KULUD.

16. MITTE MINGIL JUHUL, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI SEDA NÕUAB RAKENDATAV SEADUS VÕI KIRJALIKULT ON TEISITI KOKKU LEPITUD, POLE ÜKSKI AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KOLMAS OSAPOOL, KES VÕIB MUUTA JA/VÕI LEVITADA TEEKI VASTAVALT ÜLALPOOL TOODUD TINGIMUSTELE, TEIE EES VASTUTAV KAHJUSTUSTE EEST, KAASA ARVATUD IGASUGUSED ÜLDISED, SPETSIIFILISED, JUHUSLIKUD VÕI TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUD, MIS TULENEVAD KAS TEEGI KASUTAMISEST VÕI VÕIMATUSEST TEEKI KASUTADA (KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE ANDMETE KADUMINE VÕI ANDMETE MUUTMINE VÕI TEEGI VÕIMETUS TÖÖTADA KOOS MISTAHES MUU TARKVARAGA), ISEGI SIIS, KUI VALDAJAT VÕI MUUD OSAPOOLT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. TERMINITE JA TINGIMUSTE LÕPP.

Kuidas rakendada oma uutele teekidele neid termineid ja tingimusi?

Kui Te loote uue teegi ja soovite, et see olekas avalikkusele võimalikult kasulik, soovitame selle muuta vabaks tarkvaraks, et igaüks saaks seda edasi levitada ja muuta. Te võite seda teha lubades edasi levitamist vastavalt käesolevatele tingimustele (või vastavalt tavalise Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele). Et rakendada neid tingimusi, lisage teegile järgmised märkused. Kõige kindlam on lisada need märked iga lähtefaili algusse, et võimalikult efektiivselt teatada garantii puudumisest: igal failil peaks olema vähemalt üks “autoriõiguse” rida ja viide kohale, kust võib leida tervikliku märkuse. üks rida teegi nime jaoks ja mida see teeb

Copyright (C) aasta autori nimi

Käesolev teek on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2.1 või (vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon.

Seda teeki levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjalise info saamiseks vaata GNU Üldist Vähem Avalikku Litsentsi.

Te peaks olema saanud GNU Üldise Vähem Avaliku Litsentsi koopia koos selle teegiga, kui ei, siis kontakteeruge Free Software Foundation’iga, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Samuti lisage informatsioon, kuidas Teiega kontakteeruda kas posti või meili teel.

Te peaksite laskma oma tööandjal (kui te töötate programmeerijana), või koolil alla kirjutada autoriõiguslike pretensioonide loobumise kohta käivale dokumendile. Siin on näidis, muutke ise nimed:

Yoyodyne, Inc., loobub kõigist autoriõigustest teegile “Frob”, mille on kirjutanud James Random Hacker.

allkiri, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice


Lingid

Tõlge on pärit: hasso.linux.ee lehelt.