PHP

Allikas: Pingviini viki

PHP (ingliskeelne rekursiivne lühend sõnadest PHP Hypertext Preprocessor 'PHP hüperteksti preprotsessor') on programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt serveripoolsetes lahendustes dünaamiliste veebilehtede loomisel. PHP toetab objektorienteeritud programmeerimist, andmebaasidega suhtlemist ning moodulite kaudu veel paljusid protokolle ja rakendusi.

Avatud lähtekood ning võimalus lihtsalt siduda PHP koodi HTML-iga on teinud PHP-st väga populaarse vahendi dünaamiliste lehekülgede loomisel. Eriti populaarne on kombinatsioon Apache (veebiserver) + PHP + MySQL (andmebaas).

Süntaks

PHP süntaks on põhiliselt laenatud keeltest C, Java ja Perl.

Tere maailm

"Tere, maailm!" programm näeb PHP-s välja nii:

<?php
    echo "Tere, maailm!";
?>

Salvestades selle faili PHP-d toetavasse serverisse ning avades lehekülje brauseriga, näeb lehekülge tekstiga "Tere, maailm!"

Kommentaarid

Kommentaarid kirjutatakse PHP-s samamoodi nagu keeltes C++ ja Java.

/* See on üks väga pikk kommentaar, mis
   ulatub üle mitme rea. */

// See on lühike üherealine kommentaar.

#  See on ka lühike üherealine kommentaar.


Operaatorid

Operaatorid on vajalikud muutujate väärtuse muutmiseks ja võrdlemiseks. Operaatorid on enamasti sümbolid.

Omistamine

Omistamist kasutatakse näiteks uue muutuja loomisel. Omistamise operaatoriks on võrdusmärk =.

<?php
 $minuMuutuja= "Tere Maailm";
?>

Aritmeetikaoperaatorid

Aritmeetikaoperaatorid
Operaator Nimi Näide Tulemus
+ Liitmine 5+4 9
- Lahutamine 5-4 1
* Korrutamine 5*4 20
/ Jagamine 5/4 1,25
% Jääk 5%4 1

Ühendamise operaator

Javascriptis on selleks pluss (+), aga PHP-s on selleks punkt (.) allolevas näites ühendatakse parem pool vasakuga.

<?php
 $uusMuutuja = 'Tere'.'Maailm';
 echo $uusMuutuja;
 //brauseri aknas kuvatakse TereMaailm
?>

Arvestada tuleb seda ükskõik, mis andmetüübiga muutuja on muudetakse see tekstiks. Seda illustreerib alumine näide.

<?php
 $uusMuutuja = 5.8;
 $teineMuutuja = 3.5;
 $tulem = $uusMuutuja.$teineMuutuja;
 echo $tulem . '<br />';
 //annab tagasi 5.83.5
 echo getType($tulem);
 //annab tagasi väärtuse string
?>

Ühendatud määramisoperaatorid

PHP-s on ainult üks õige määramise operaator: võrdusmärk. Ning reeglina kasutab operaator operande, kuid ei muuda nende väärtust, kuid need operaatorid rikuvad seda reeglit. Need operaatorid koosnevad tavaliseslt ühest aritmeetilisest operaatorist, millele järgneb võrdus märk. Nende operaatorite eesmärk on kiirendada koodi kirjutamist ning muuta kood loetavamaks. Ühendatud määramis operaatorid on ära toodud allolevas tabelis.

Mõned määramis operaatorid
Operaator Näide On sama kui
+= $x += 5 $x = $x + 5
-= $x -= 5 $x = $x - 5
/= $x /= 5 $x = $x / 5
*= $x *= 5 $x = $x * 5
%= $x %= 5 $x = $x % 5
.= $x .= 'test' $x = $x . 'test'

Vaata ka:

Välislingid