Alias

Allikas: Pingviini viki


Alias

Alias on lühikäsk, mis asendab pikema käsu või käskude jada. Käske saab ka liita kahe matemaatilise "ja" abil - &&. Lisaks saab ühe käsu väljundit suunata teise käsu sisendisse "toru" ehk siis | abil. Muidugi saab kasutada ka teisi Bash-i võimalusi suunamisteks.

Siin on ennekõike mõeldud kestprogrammi Bash aliast.

Aliase loomiseks on selline lausekuju ehk süntaks:

alias <lühend>='<pikem käsk või käskude jada>'

kus siis:

 • <lühend> asemele kirjutatakse ilma <> märkideta see lühend, mida soovitakse kasutada
 • <pikem käsk või käskude jada> asemele kirjutatakse ilma <> märkideta see käsk või käskude jada, mida soovitakse lühikäsuga ehk aliasega käivitada

Näiteks soovime aeg-ajalt testida veebikaamerat, milleks sobivad sellised aliased (erinevad parameetrid) - neid võib kohe ise prooviks käsurealt sisestada (kopeerimiseks märkida siinolev tekst ja CTRL+C abil kopeerida mällu ning CTRL+SHIFT+V või SHIFT+Insert abil asetada käsureale):

alias veebikas1='mplayer tv:// -tv driver=v4l2'

või ka:

alias veebikas2='mplayer tv:// -tv driver=v4l2:width=640:height=480:device=/dev/video0'

või ka:

alias veebikas3='mplayer tv:// -tv driver=v4l2 -vf scale=800 -fps 25'

Kui v4l2 ei toimi siis võib testida ka v4l driver-it.

NB! Üks alias sisestatakse korraga ehk siis ülaltoodud näidistest kopeeritakse üks rida korraga. Peale ühe rea käsureale kopeerimist tuleb vajutada sisestusklahvi Enter, et see alias sisestada süsteemi. Selliselt sisestatud alias kustub kui käsurida sulgeda. Allpool on selgitused ka jäädavalt aliaste salvestamiseks.

Kui sellised aliased käsurealt sisestatud siis saab neid kohe testida - tippida veebikas1 ja vajutada sisestusklahvi Enter - selle tulemusena käivitatakse nüüd see ülakomade vahel olev pikk käsk.

Kui soovid käsku eelnevalt testida siis kopeeri CTRL+C abil ülakomade vahel olev tekst (ülakomasid ära võta) ja aseta käsureale (CTRL+SHIFT+V või SHIFT+Insert abil) ja vajuta sisestusklahvi Enter, näiteks:

mplayer tv:// -tv driver=v4l2
Enter

Aliaste toimimist saab kontrollida ka TAB-lõpetust kasutades - kui on teada alias(t)e nimi või nimed siis alusta tippimist esimestest tähtedest ja vajuta kaks korda kiirelt TAB-klahvi, näiteks tipi vee ja vajuta kaks korda kiirelt TAB-klahvi - pakutakse välja, et on olemas nii veebikas1 kui ka veebikas2 ja veebikas3 ning ühtlasi kirjutatakse nende aliaste ühine sõnaosa välja kuni esimese erinevuseni. Kasutajal tuleb nüüd otsustada, millist aliast ta käivitada soovib ning tippida soovitud aliase järgmine täht sealt maalt kus TAB-lõpetus selle pooleli jättis. TAB-lõpetust saab muidugi korduvalt kasutada - kui peale variantide pakkumist sisestati järgmine sümbol siis võib kohe uuesti kaks korda TAB-i vajutada - käsk kirjutatakse lõpuni välja kui samasusi ei ole või siis pakutakse uued samasused teiste käskudega ja samal ajal kirjutatakse käsku edasi kuni järgmise samasuseni.

Need aliased võib kohe käsureale sisestada ja peale enteri vajutamist on need kehtestatud. Kuid selliselt sisestatud aliased ei säili kuigi kaua - terminali akna sulgemisel või käsureal olles välja logides need kustuvad. Selleks, et need oleksid kasutatavad ka peale terminali sulgemist või väljalogimist/arvuti taaskäivitamist, salvestatakse need eraldi tekstifaili - iga alias uuelt realt ja seal võib juba kohe korraga kõik aliased ära määratleda. Selliselt salvestatud aliasi on ka lihtne varundada ehk siis kui on vaja operatsioonisüsteem uuesti paigaldada, saab eelnevalt aliaste failist teha varukoopia.

Aliast kasutatakse just siis kui seda pikemat käsku või käskude jada on vaja tihti kasutada ja oleks ebamugav seda pidevalt sisse toksida, mille käigus omakorda võib tekkida veel näpuvigu. Samuti kasutatakse aliast siis kui tegemist on pika ja olulise käsuga ning kasutaja võib seda harva ent siiski näiteks ootamatult vajada ja selle käsu täpseks paikaseadmiseks võib uuesti liialt aega kuluda ning on hea kui see käepärast aliasena võtta on.

Kasutaja jaoks mõeldud aliaste alaliseks säilitamiseks (et töötaksid ka peale terminali sulgemist või väljalogimist, taaskäivitamist) tuleb tema kodukataloogi tekitada vastav fail ja avada see kohe redigeerimiseks, et täita see soovitud aliastega (vt allpool näidisfaile) kuna see fail on algselt tühi:

nano ~/.bash_aliases

Kui kasutatakse graafilist töökeskkonda siis võib kasutada ka mõnda graafilist tekstiredaktorit (gEdit, Kate, Geany, SciTE jne).

Tuleb öelda ka seda, et punktiga algavad failid on Linuxis (jt UNIX-ilistes) peidetud failid. Seega ei pruugi neid kohe näha olla kui kasutataval failihalduril ei ole lubatud peidetud faile näidata. Faili avades (nt gEdit-i abil) piisab ka sellest, et olles õiges asukohas (kasutaja kodukataloogis ~) siis tippida faili asukoha lahtrisse (avaneb ka CTRL+L abil Gnome-i keskkonna programmides) punkt ja seejärel hakatakse automaatselt pakkuma selles asukohas olevate peidetud failide nimesid.

Süsteemilaiused aliased ehk siis kõikidele kasutajatele võrdselt kehtivad lähevad Ubuntu/Debiani puhul faili /etc/bash.bashrc, et alaliselt säilitada ka peale terminali sulgemist või väljalogimist, taaskäivitamist - need tuleb sinna lõppu lihtsalt kirjutada sama põhimõtte alusel. Nagu UNIX-iliste seadefailide puhul ikka peab vaid jälgima, et faili lõppu jääks vähemalt üks tühi rida - faililõpp (EOF - End of File).

Uute (veel loomata) kasutajate jaoks võib failid /etc/skel/.bashrc ja /etc/skel/.bash_aliases valmis kujundada ja soovitud sisuga täita - nii kui uus kasutaja luuakse, kopeeritakse /etc/skel/ kataloogi sisu uue kasutaja kodukausta koos juba õigete õigustega.

Seejärel võib allpool toodud näidisteksti otse sinna faili kopeerida. F3 salvestab nano-s ja F2 väljub. CTRL+C-ga saab siit Vikist kopeerida ning CTRL+SHIFT+V-ga või SHIFT+Insert abil asetada lõikepuhvrisse kopeeritud tekst nano-sse.

Selle faili sisse saab kirjutada lühendeid ehk aliasi, mis võimaldavad käsureale tippida lühendi ja peale sisestusklahvi Enter vajutamist käivitatakse selle lühendi ehk aliase taga olnud pikk käsk või käskude jada. Nii tehakse enda elu mugavamaks, et ei ole vaja pikki käske tippida, eriti kui neid veel sagedasti vaja läheb.

Näiteks tippides u saab uuendada süsteemi: uuendatakse pakkide kirjeldused ja tehakse kohe ka dist-upgrade ja seda juba automaatselt läbi sudo ehk siis juurkasutaja õigustes.

Aliaste kasutamisele eelnevad seadistused

Selleks, et aliaste faili ka kasutataks, tuleb see Bash-i seadefailis ~/.bashrc lubada.

Avame hetkel sisseloginud kasutaja kodukataloogist tema Bash-i seadefaili:

nano ~/.bashrc

Kui kasutatakse graafilist töökeskkonda siis võib kasutada ka mõnda graafilist tekstiredaktorit (gEdit, Kate, Geany, SciTE jne).

Seejärel viime sisse vajalikud muudatused, kommenteerides välja järgnevad read (eemaldades trellid # vastavate ridade eest):

 • lubame värvilise käsurea:
force_color_prompt=yes
 • lubame veel mõned mugavad aliased lisaks:
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
 • viimaks lubame ka faili ~/.bash_aliases kasutamise:
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

Alljärgnevalt on antud Ubuntu/Debian ja neil baseeruvate Linuxi distrote alias-failide näidised.

Selleks, et toimiks alltoodud veebiraadiote ja telekanalite vaatamised, on vaja paigaldada vastavad programmid.

NB! Eelnevalt lisada kindlasti Medibuntu varamud. Seda just seetõttu, et võimaldada MPlayer-il mängida erinevates vormingutes veebipõhiseid meediavoogusid.

Seejärel:

 • uuendame süsteemi ning korrastame/puhastame seda ja vajadusel teeme taaskäivituse (nt kui paigaldati uus kernel):
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo ldconfig && dpkg --configure -a && apt-get clean
 • paigaldame vajalikud programmid:
sudo apt-get install mplayer mplayer-fonts w32codecs

NB! Kui kasutatakse 64-bit süsteemi siis w32codecs asemel paigaldada w64codecs. Hoiatan paki non-free-codecs eest kuna see paigaldab lisaks ka icedtea plugin-i ja openjdk, mis võivad põhjustada näiteks Firefoxi ja ka ID-kaardilugeja (kui see kasutab veel vana Java-põhist allkirjastamise komponenti veebilehitsejas) mittetöötamise kui samal ajal veel ka Sun-i Java RE paigaldatud on.

Kui soovitakse ka läbi veebilehitseja multimeediat nautida siis võib paigaldada ka gecko-mediaplayer nimelise paki. Siin võib muidugi tekkida probleem juba eelnevalt paigaldatud pluginate ja gecko-mediaplayer vahel. Selle kõrvaldamiseks kui tuleb juurkasutaja õigustes minna kausta /usr/lib/mozilla/plugins/ ja sealolevad ülearused pluginad ära tõsta mõnda teise kausta. Seejärel Firefox uuesti avada, tegelikult peaks piisama ka värskendamisest (F5 või ka CTRL+R või lihtsalt veebilehe uuestilaadimise nupule vajutamine.) Selleks on mugav kasutada käsureal mc nimelist faili- ja kataloogihaldurit (Ubuntus paigaldamine: sudo apt-get update && sudo apt-get install mc && sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean). Seejärel saab sudo mc abil selle juurkasutajana käivitada ja seejärel saab juba ülearuseid pluginaid tõsta sinna kuhu soovitakse.

Peab enda jaoks looma süsteemi, et kus selliseid asju hoitakse, et pärast vajadusel uuesti üles leitakse kui on soov tagasi tõsta. Pluginad võivad olla ka sümbolviidetena, mistõttu teise kohta tõstes võivad need punast värvi minna kuid sellest ei tasu lasta ennast häirida kuna õigesse kohta tagasi tõstes lähevad need tagasi õiget värvi. Soovitav on näiteks teha /root kausta alamkataloog varu ja sinna sisse alamkataloogid, millede nimeks võib panna selle otsitee, kust faili(id) võeti, näiteks teha kataloog nimega usr-lib-mozilla-plugins - siis on kohe teada, kust need failid pärinevad kui hiljem seda meenutada ja kui tekib soov tagasi midagi kopeerida. Siis peab meeles pidama, et /root/varu/ on see kaust, kus need asjad asuvad, mida varundati.

Veel on siin olemas kataloogid /usr/lib/firefox/plugins/ ja ka /usr/lib/firefox-addons/plugins/ - peab tähelepanelikult jälgima, kus midagi asub ja teinekord on kasulikum need kataloogid panna viitama ühte kohta (näiteks /usr/lib/mozilla/plugins/ peale) - siis on ka üks koht kust neid ülearuseid pluginaid eemaldada. Siiski tasub ettevaatlik olla ja enne kui midagi kustutatakse või muudetakse, teha nendest varukoopia(d).


Juurkasutaja root aliaste faili näide

alias u='apt-get update && apt-get dist-upgrade'
alias k='ldconfig && dpkg --configure -a && apt-get clean'
alias i='apt-get install'
alias o='apt-cache search'
alias n='apt-cache show'
alias e='apt-get remove'
alias ae='apt-get -y autoremove'
alias p='apt-cache policy'
alias f='apt-get install -f'

Seletused APT-i aliastele:

 u - uuenda
 k - korrasta
 i - install ehk siis tarkvarapakettide paigaldamine
 o - otsi
 n - näita
 e - eemalda
 ae - automaatne eemaldus pakkidele, mida enam ei vajata
 p - tarkvarapakkide poliitika
 f - fikseeri ehk paranda sõltuvused

Tavakasutaja aliaste faili algusest võib lihtsalt APT-i käsud eemaldada ja jätta vaid meedialinkide (veebiraadiod, telekanalid) kogu.


Admin-õigustes kasutaja aliaste faili näide

Siin on välja kommenteeritud read algusega x-terminal-emulator mõeldud graafiliste menüüde ehitamiseks, et saaks mugavamalt veebiraadioid käivitada. Siis avaneb aktiivne terminalirakendus koos etteantud veebiraadioga:

-T "Raadio 2.2" - terminaliakna pealkirjaks (T - Title) pannakse jutumärkide vahel olev tekst
-e "mplayer -playlist http://r2.err.ee/gfx/r22.ram" - peale terminaliakna käivitamist käivitatakse (e - execute) 
  jutumärkide vahel olev käsk või käskude jada

Siin võib see ka mõneti erineda sõltuvalt kasutatavast terminaliprogrammist.

Lisaks on antud ka kodulehtede aadressid ja allalaadimislingid, kust MPlayer-i jaoks veebiraadiote otselingid võetud on - vajadusel saab nende abil otselinke uuendada kui need muutuma peaksid.

Kasutatud on ka bitikiirusega ja koodekiga seotud loogikat, näiteks:

r364ogg - see on Raadio3, bitikiirusega 64 kbps ja koodekiga Ogg Vorbis

Siin siis admin-õigustes kasutaja ~/.bash_aliases fail:

###########################################################################
alias u='sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade'
alias k='sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean'
alias i='sudo apt-get install'
alias o='sudo apt-cache search'
alias n='sudo apt-cache show'
alias e='sudo apt-get remove'
alias ae='sudo apt-get -y autoremove'
alias p='sudo apt-cache policy'
alias f='sudo apt-get install -f'
###########################################################################
# RAADIOJAAMAD
# www.raadio.ee
# www.raadio.net
# www.w3.ee
# et.wikipedia.org/wiki/Eesti_raadiojaamade_loend
# www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Raadio/
# www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Raadio/ON-LINE/
# www.rhm.ee/raadio/raadiojaam.html
# www.google.com/Top/World/Eesti/Meedia/Raadio/
# www.tvnewsradio.com/ee/raadio.htm
# www.di.fm
# somafm.com
# www.surfmusic.de
# www.micromusic.net
# www.1club.fm/radioChannelGuide.htm
# www.m2radio.fr
#
# Streaming Directories:
# http://dir.xiph.org/ (http://www.icecast.org/)
# http://www.shoutcast.com/
#
# Aliase rea järel on käsk x-terminal-emulator - seda käsku saab kasutada
# graafiliste menüüde tegemisel kui soovitakse raadiojaama mugavalt hiirega valida.
# Kindluse mõttes võiks enne menüüde tegemist testida seda rida käsureal
# vajadusel asendada x-terminal-emulator millegi muuga ja uurida
# oma terminali dokumentatsioonist, kuidas käivituskäsku ette anda.
#
# Eelnevalt on vaja MPlayer koos koodekitepakiga paigaldada
# Käesolev fail on loodud Ubuntu Linuxi jaoks, kasutades Medibuntu varamu
# poolt pakutavat. Lisainfo - https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
#
# Muidugi mõista võivad raadiojaamade interneti vahendusel kuulamise aadressid
# muutuda. Selleks on antud ka raadiojaamade endi kodulehtede ja meediavoogude
# avamise aadressid, et vajadusel saaks ise muutunud aadresse parandada.
# Kuna meediavoogude kuulamise aadressid on loodud enamasti arvestades vaid 
# MS Windows Mediaplayer-i võimalusi (otseaadressid on kapseldatud
# Windowsi-spetsiifilistesse esitusnimekirjadesse või ka lihtsalt
# PHP-skriptide sisse, mida Linuxi meediamängijad alati avada ei oska)
# siis seetõttu on ka välja toodud otseaadressid, et saaks ka Linuxi all neid kuulata.
#
# Kuna mõne raadiojaama aadressid muutuvad tihti siis on püütud kasutada selle jaama
# veebipõhist (http) esitusnimekirja (playlist). Kus vähegi võimalik, on nendest
# esitusnimekirjades otseaadressid võetud ja neid kasutatud.
#
###########################################################################
alias u='sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade'
alias k='sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean'
alias i='sudo apt-get install'
alias o='sudo apt-cache search'
alias n='sudo apt-cache show'
alias e='sudo apt-get remove'
alias ae='sudo apt-get -y autoremove'
alias p='sudo apt-cache policy'
alias f='sudo apt-get install -f'
###########################################################################
# RAADIOJAAMAD
# www.raadio.ee
# www.raadio.net
# www.w3.ee
# et.wikipedia.org/wiki/Eesti_raadiojaamade_loend
# www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Raadio/
# www.neti.ee/cgi-bin/teema/INFO_JA_MEEDIA/Raadio/ON-LINE/
# www.rhm.ee/raadio/raadiojaam.html
# www.google.com/Top/World/Eesti/Meedia/Raadio/
# www.tvnewsradio.com/ee/raadio.htm
# www.di.fm
# somafm.com
# www.surfmusic.de
# www.micromusic.net
# www.1club.fm/radioChannelGuide.htm
# www.m2radio.fr
#
# Streaming Directories:
# http://dir.xiph.org/ (http://www.icecast.org/)
# http://www.shoutcast.com/
#
# Aliase rea järel on käsk x-terminal-emulator - seda käsku saab kasutada
# graafiliste menüüde tegemisel kui soovitakse raadiojaama mugavalt hiirega valida.
# Kindluse mõttes võiks enne menüüde tegemist testida seda rida käsureal
# vajadusel asendada x-terminal-emulator millegi muuga ja uurida
# oma terminali dokumentatsioonist, kuidas käivituskäsku ette anda.
#
# Eelnevalt on vaja MPlayer koos koodekitepakiga paigaldada
# Käesolev fail on loodud Ubuntu Linuxi jaoks, kasutades Medibuntu varamu
# poolt pakutavat. Lisainfo - https://help.ubuntu.com/community/Medibuntu
#
# Muidugi mõista võivad raadiojaamade interneti vahendusel kuulamise aadressid
# muutuda. Selleks on antud ka raadiojaamade endi kodulehtede ja meediavoogude
# avamise aadressid, et vajadusel saaks ise muutunud aadresse parandada.
# Kuna meediavoogude kuulamise aadressid on loodud enamasti arvestades vaid 
# MS Windows Mediaplayer-i võimalusi (otseaadressid on kapseldatud
# Windowsi-spetsiifilistesse esitusnimekirjadesse või ka lihtsalt
# PHP-skriptide sisse, mida Linuxi meediamängijad alati avada ei oska)
# siis seetõttu on ka välja toodud otseaadressid, et saaks ka Linuxi all neid kuulata.
#
# Kuna mõne raadiojaama aadressid muutuvad tihti siis on püütud kasutada selle jaama
# veebipõhist (http) esitusnimekirja (playlist). Kus vähegi võimalik, on nendest
# esitusnimekirjades otseaadressid võetud ja neid kasutatud.
#
##########################################################################
# Eesti Rahvusringhääling (ERR) - http://www.err.ee/
#
# Raadio 2 - http://r2.err.ee/
alias r2='mplayer -playlist http://r2.err.ee/gfx/r2.ram'
# x-terminal-emulator -T "Raadio 2" -e "mplayer -playlist http://r2.err.ee/gfx/r2.ram"
alias r2.2='mplayer -playlist http://r2.err.ee/gfx/r22.ram'
# x-terminal-emulator -T "Raadio 2.2" -e "mplayer -playlist http://r2.err.ee/gfx/r22.ram"
#
# Raadio 4 - http://r4.err.ee/
alias r4ram='mplayer -playlist http://r4.err.ee/gfx/r4.ram'
alias r4wma='mplayer -playlist http://web.mmm.elion.ee/raadio4.asx'
#
# Klassikaraadio - http://klassikaraadio.err.ee/
alias kl='mplayer -playlist http://klassikaraadio.err.ee/gfx/klassik.ram'
# x-terminal-emulator -T "Klassikaraadio" -e "mplayer -playlist http://klassikaraadio.err.ee/gfx/klassik.ram"
#
# Vikerraadio - http://vikerraadio.err.ee/
alias vr='mplayer -playlist http://vikerraadio.err.ee/gfx/viker.ram'
# x-terminal-emulator -T "Vikerraadio" -e "mplayer -playlist http://vikerraadio.err.ee/gfx/viker.ram"
#
# Raadio Tallinn - http://raadiotallinn.err.ee/
alias rt1='mplayer -playlist http://raadiotallinn.err.ee/gfx/rtallinn.ram'
alias rt2='mplayer http://213.35.156.115/raadiotal'
#
##########################################################################
# Trio LSL - http://www.trio.ee/ ja ka http://striiming.trio.ee/
alias uuno='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/uuno.mp3.m3u'
# x-terminal-emulator -T "Uuno Raadio" -e "mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/uuno.mp3.m3u"
alias narodnoe='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/narodnoe.m3u' # endine 100FM
alias dfm64='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/dfm64.m3u'
alias dfm128='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/dfm.m3u'
alias spinfm='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/spinfm.mp3.m3u'
alias elmar64='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/elmar64.mp3.m3u'
# x-terminal-emulator -T "Elmar" -e "mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/elmar64.mp3.m3u"
alias elmar128='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/elmar.mp3.m3u'
alias kuku64='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/kuku64.mp3.m3u'
# x-terminal-emulator -T "Kuku" -e "mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/kuku64.mp3.m3u"
alias kuku128='mplayer -playlist http://striiming.trio.ee/kuku.mp3.m3u'
###########################################################################
# Raadio 3 - http://www.raadio3.ee/
#http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=raadio3&format=mp3&quality=low
#http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=raadio3&format=mp3&quality=hi
#http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=raadio3&format=ogg&quality=low
#http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=raadio3&format=ogg&quality=hi
#http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=raadio3&format=wma
#http://player.stream.akaver.com/player/raadio3_html5.php
alias r364ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/raadio3_low.ogg'
# x-terminal-emulator -T "Raadio 3" -e "mplayer http://stream05.akaver.com/raadio3_low.ogg"
alias r3128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/raadio3_hi.ogg'
alias r364mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/raadio3_low.mp3'
alias r3128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/raadio3_hi.mp3'
###########################################################################
# Sky+ - http://www.skyplus.fm/
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=skyplus&format=wma
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=skyplus&format=mp3&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=skyplus&format=mp3&quality=low
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=skyplus&format=ogg&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=skyplus&format=ogg&quality=low
# http://skyplus.fm/player/striim_html5.php
alias skyplus64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/skyplus_low.mp3'
alias skyplus128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/skyplus_hi.mp3'
alias skyplus64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/skyplus_low.ogg'
# x-terminal-emulator -T "Sky+" -e "mplayer http://194.106.119.241:8500/skyplus_low.ogg"
alias skyplus128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/skyplus_hi.ogg'
###########################################################################
# Energy FM - http://www.energyfm.ee/
# http://stream.akaver.com/streamgen.php?stream=energyfm&format=wma
# http://stream.akaver.com/streamgen.php?stream=energyfm&format=mp3&quality=hi
# http://stream.akaver.com/streamgen.php?stream=energyfm&format=mp3&quality=low
# http://stream.akaver.com/streamgen.php?stream=energyfm&format=ogg&quality=hi
# http://stream.akaver.com/streamgen.php?stream=energyfm&format=ogg&quality=low
alias energyfm64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/energyfm_low.mp3'
alias energyfm128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/energyfm_hi.mp3'
alias energyfm64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/energyfm_low.ogg'
# x-terminal-emulator -T "Energy FM" -e "mplayer http://stream05.akaver.com/energyfm_low.ogg"
alias energyfm128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/energyfm_hi.ogg'
###########################################################################
# Star FM - http://www.starfm.ee/
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=starfm&format=wma
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=starfm&format=mp3&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=starfm&format=mp3&quality=low
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=starfm&format=ogg&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=starfm&format=ogg&quality=low
alias starfm64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/starfm_low.mp3'
alias starfm128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/starfm_hi.mp3'
alias starfm64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/starfm_low.ogg'
# x-terminal-emulator -T "Star FM" -e "mplayer http://stream05.akaver.com/starfm_low.ogg"
alias starfm128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/starfm_hi.ogg'
###########################################################################
# PowerHit Radio - http://www.power.ee/
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=powerhit&format=wma
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=powerhit&format=ogg&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=powerhit&format=ogg&quality=low
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=powerhit&format=mp3&quality=hi
# http://streamer.akaver.com/streamgen.php?stream=powerhit&format=mp3&quality=low
alias powerhit64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/powerhit_low.mp3'
alias powerhit128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/powerhit_hi.mp3'
alias powerhit64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/powerhit_low.ogg'
# x-terminal-emulator -T "PowerHit Radio" -e "mplayer http://stream05.akaver.com/powerhit_low.ogg"
alias powerhit128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/powerhit_hi.ogg'
###########################################################################
# Russkoje Radio - http://www.russkoeradio.fm/ - venekeelne
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=russkoeradio&format=wma
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=russkoeradio&format=mp3&quality=hi
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=russkoeradio&format=mp3&quality=low
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=russkoeradio&format=ogg&quality=hi
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=russkoeradio&format=ogg&quality=low
alias russkoje64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/russkoeradio_low.mp3'
alias russkoje128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/russkoeradio_hi.mp3'
alias russkoje64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/russkoeradio_low.ogg'
alias russkoje128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/russkoeradio_hi.ogg'
###########################################################################
# Sky Radio - http://www.sky-radio.fm/ - venekeelne
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyradio&format=wma
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyradio&format=mp3&quality=hi
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyradio&format=mp3&quality=low
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyradio&format=ogg&quality=hi
# http://streamer.sotovik.ee/streamgen.php?stream=skyradio&format=ogg&quality=low
alias skyradio64mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/skyradio_low.mp3'
alias skyradio128mp3='mplayer http://stream05.akaver.com/skyradio_hi.mp3'
alias skyradio64ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/skyradio_low.ogg'
alias skyradio128ogg='mplayer http://stream05.akaver.com/skyradio_hi.ogg'
###########################################################################
# Kristlikud raadiod Eestis
alias r7='mplayer mms://raadio7.ee/r7' # http://www.raadio7.ee/
# x-terminal-emulator -T "Raadio 7" -e "mplayer mms://raadio7.ee/r7"
#
# Tartu Pereraadio http://www.pereraadio.ee/
# http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=1049275 # 128 kbps - eesti keeles
# http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=927582 # Raadio Eli - vene keeles
alias tp96est1='mplayer http://wms01.mmm.elion.ee/pereraadio1' # 96 kbps
alias tp96est2='mplayer http://wms03.mmm.elion.ee/pereraadio1' # 96 kbps
alias tp30est1='mplayer http://wms01.mmm.elion.ee/pereraadio2' # 30 kbps
alias tp30est2='mplayer http://wms03.mmm.elion.ee/pereraadio2' # 30 kbps
# x-terminal-emulator -T "Tartu Pereraadio" -e "mplayer http://wms01.mmm.elion.ee/pereraadio2"
#
alias kp1='mplayer http://raadio.tt.ee:8002/listen.pls' # Kuressaare Pereraadio http://www.pereraadio.com/
# x-terminal-emulator -T "Kuressaare Pereraadio" -e "mplayer http://raadio.tt.ee:8002/listen.pls"
alias kp2='mplayer http://213.35.156.111/kurpre' # Kuressaare Pereraadio http://www.pereraadio.com/
###########################################################################
# Ruut FM - http://www.ruutfm.ee/
alias ruutfm1='mplayer http://213.35.156.111/ruutfm'
alias ruutfm2='mplayer http://213.35.156.113/ruutfm'
# x-terminal-emulator -T "Ruut FM" -e "mplayer -playlist http://web.mmm.elion.ee/ruutfm.asx"
###########################################################################
# Ring FM - http://www.ringfm.ee/ ja kuulaja http://www.ringfm.ee/raadio.html
###########################################################################
# Marta FM - http://www.martafm.ee/
alias martafm1='mplayer http://213.35.156.111/marta'
alias martafm2='mplayer http://213.35.156.113/marta'
# x-terminal-emulator -T "Marta FM" -e "mplayer http://213.35.156.115/marta"
###########################################################################
# Raadio TRE - http://raadio.tre.ee/
#alias tre1='mplayer -playlist http://tre.ee/listen/radiotre.pls'
#alias tre2='mplayer -playlist http://tre.ee/listen/radiotre.asx'
#alias tre3='mplayer -playlist http://tre.ee/listen/radiotre.ram'
alias tre='mplayer http://109.202.99.59:8002'
# x-terminal-emulator -T "Raadio TRE" -e "mplayer http://109.202.99.59:8002"
###########################################################################
# Tartu Noorteraadio - http://www.noorteraadio.ee/
alias nt1='mplayer -playlist http://listen.nofm.ee:9000/stream02.m3u' # 192 kbps
alias nt2='mplayer -playlist http://listen.nofm.ee:9000/stream00.m3u' # 128 kbps
# x-terminal-emulator -T "Tartu Noorteraadio" -e "mplayer http://tartunoored.ee:8010/stream"
###########################################################################
# Raadio Mania - http://www.mania.ee/
alias mania='mplayer -playlist http://icecast.linxtelecom.com:8000/mania.mp3.m3u'
# x-terminal-emulator -T "Raadio Mania" -e "mplayer -playlist http://icecast.linxtelecom.com:8000/mania.mp3.m3u"
###########################################################################
# Raadio 24x7 - http://www.24x7.ee/
alias 24x7='mplayer mms://213.35.156.111/24x7'
# x-terminal-emulator -T "Raadio 24x7" -e "mplayer mms://213.35.156.111/24x7"
###########################################################################
# DPS raadio - http://www.raadio.dps.ee - progressiivne muusika :)
#alias dps1='mplayer -playlist http://www.dps.ee/raadio/listen.m3u'
#alias dps2='mplayer -playlist http://www.dps.ee/raadio/listen.ram'
#alias dps3='mplayer -playlist http://raadio.dps.ee/radiodps.pls'
###########################################################################
# Raadio Kadi - http://www.kadi.ee/ (levitaja: http://www.eqcomputer.com)
alias kadi='mplayer http://213.35.156.113/kadi'
# x-terminal-emulator -T "Raadio Kadi" -e "mplayer http://213.35.156.115/kadi"
###########################################################################
# Kohviraadio - http://kohviradio.com/
alias kohviraadio='mplayer -playlist http://kohviradio.com:8080/kohvi.m3u'
###########################################################################
# Kuma raadio - http://www.kuma.fm/ (pealeht: http://www.kuma.ee/)
alias kuma1='mplayer http://213.35.156.111/kuma'
alias kuma2='mplayer http://213.35.156.113/kuma'
alias kuma3='mplayer http://213.35.156.115/kuma'
# x-terminal-emulator -T "Kuma raadio" -e "mplayer http://213.35.156.115/kuma"
###########################################################################
# Pärnu Raadio - http://www.pfm.ee/
alias parnu='mplayer http://raadio.pfm.ee:8000/pfm.ogg'
# x-terminal-emulator -T "Pärnu Raadio" -e "mplayer http://raadio.pfm.ee:8000/pfm.ogg"
###########################################################################
# Vanker FM - http://raadio.vanker.ee/
alias vankerfm64='mplayer -playlist http://raadio.vanker.ee/low.m3u'
alias vankerfm112='mplayer -playlist http://raadio.vanker.ee/medium.m3u'
alias vankerfm128='mplayer -playlist http://raadio.vanker.ee/high.m3u'
###########################################################################
# Nõmme Raadio - http://www.nommeraadio.ee/
alias nommeraadio='mplayer -playlist http://radio.zzz.ee/nommeraadio.m3u'
###########################################################################
# Raadio Viru - http://www.raadioviru.ee/
###########################################################################
# Välismaised raadiod
alias nashe96='mplayer -playlist http://www.nashe.ua/radio.m3u'
alias nashe128='mplayer -playlist http://www.nashe.ua/nashe.m3u'
alias swh-latvia='mplayer -playlist http://www.radioswh.lv/swhlivee_s.m3u'
alias radio1='mplayer http://netshow.play.cz:8000/radio1.mp3'
alias voa_latest_news='mplayer http://www.voanews.com/mp3/voa/english/nnow/NNOW_HEADLINES.mp3'
alias t4e_low='mplayer http://listen.to.techno4ever.net/isdn/mp3'
alias t4e_high='mplayer http://listen.to.techno4ever.net/'
alias musicone='mplayer -playlist http://streaming.planetwideradio.com:8050/listen.pls'
alias iwayhigh_dub_electro_chill='mplayer -playlist http://iwayhigh.net:8000/listen.pls'
alias iwayhigh_guidance1='mplayer -playlist http://132.206.154.192:8010/listen.pls'
alias iwayhigh_guidance2='mplayer -playlist http://iwayhigh.net:8002/listen.pls'
alias radioseven='mplayer -playlist http://www.radioseven.se/radioseven.pls'
###########################################################################
# Metal
alias chronix_aggression='mplayer -playlist http://www.chronixradio.com/stations/chronixaggression/listen/listen.pls'
alias chronix_metal='mplayer -playlist http://www.chronixradio.com/cxrmetal/listen/listen.pls'
alias chronix_grit='mplayer -playlist http://www.chronixradio.com/cxrgrit/listen/listen.pls'
alias chronix_mm='mplayer -playlist http://sc1.chronixradio.com:10300/listen.pls'
alias risingmetal='mplayer -playlist http://radio4.forbidenhosting.com/tunein.php/dgarda00/playlist.pls'
alias metalradio='mplayer -playlist http://cent4.serverhostingcenter.com/tunein.php/dzapped/playlist.pls'
alias snakenet='mplayer -playlist http://www.snakenetmetalradio.com/snakenet96.pls'
alias classichardrock='mplayer -playlist http://77.74.192.50:8000/listen.pls'
alias hardrock='mplayer -playlist http://usa3-vn.mixstream.net:8868/listen.pls'
###########################################################################
# ambient
alias dronezone='mplayer -playlist http://somafm.com/dronezone.pls'
alias spacestation='mplayer -playlist http://somafm.com/spacestation.pls'
alias bluemars='mplayer -playlist http://207.200.96.225:8020/listen.pls'
alias hbr1='mplayer -playlist http://radio.hbr1.com:19800/ambient.ogg.m3u'
alias sleepbot='mplayer -playlist http://www.sleepbot.com/ambience/cgi/listen.cgi/listen.pls'
alias skyfm_ambient='mplayer -playlist http://www.di.fm/mp3/ambient.pls'
alias space='mplayer -playlist http://spica.sytes.net/space.m3u'
alias majorursa='mplayer -playlist http://radio.majorursa.eu:2410/listen.pls'
alias cryosleep='mplayer -playlist http://207.200.96.225:8022/listen.pls'
alias bouldernet='mplayer -playlist http://sc.bouldernet.org:8000/listen.pls' # http://bouldernet.org/
alias meditationfm='mplayer -playlist http://s2.fairprice-streams.de:9070/listen.pls'
###########################################################################
# Eesti Rahvusringhäälingu (http://www.err.ee/) telekanalid:
# ETV - http://etv.err.ee/
# ETV2 - http://www.err.ee/etv2/
# Siin on toodud nii ETV kui ETV2 kummagi kohta kolm erinevat aadressi:
# korraga kõik aadressid ei pruugi töötada - seda tuleb ise proovimise teel teada saada,
# milline aadress hetkel töötab.
# Samuti ei pruugita kõiki saateid internetis üle kanda - selleks ei pruugi lihtsalt õiguseid olla.
# Kui saate internetis ülekandeõiguseid ei ole siis enamasti öeldakse seda teleekraanil või siis lihtsalt
# ei edastata saateid sellel ajal üle interneti.
#
# Viimasel ajal on soovitav saateid vaadata internetis aadressil http://otse.err.ee/:
# ETV - http://otse.err.ee/etv/
# ETV2 - http://otse.err.ee/etv2
#
#alias etv-1='mplayer http://tv.eenet.ee/err'
#alias etv-2='mplayer http://213.35.156.112/err'
#alias etv-3='mplayer http://213.35.156.112/errg'
#alias etv2-1='mplayer http://tv.eenet.ee/err2'
#alias etv2-2='mplayer http://213.35.156.113/err2'
#alias etv2-3='mplayer http://213.35.156.115/err2g'

Raadiote kuulamiseks Ubuntu Gnome keskkonnas sobib ka radiotray. See on olemas ka Getdeb varamus ja alates Ubuntu 10.10-st ka universe varamus.

Viited

Anto Veldre on samal teemal 1995.a. kirjutanud siin: http://www.eenet.ee/EENet/assets/docs/abs/alias.html

Edmund Laugasson on samal teemal kirjutanud 2008.a. "Arvutimaailmas" ilmunud artiklis. Tuleb märkida, et seal artiklis on kirjeldatud veidi vanemat käsurea värviliseks saamise viisi kuigi mõlemad peaks toimima.

Valmiskirjutatud aliased võib leida ka siit aadressilt.

Loe veel lisaks: http://en.wikipedia.org/wiki/Alias_(command) http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/cvs/postlfs/profile.html